Content light 8614

Politika ISM

S platností od 01.08.2016 vedení společnosti ISCARE I.V.F. a.s. vyhlašuje Politiku ISM s tím, že bude:

  • Pokračovat v zabezpečování vysoké kvality poskytovaných služeb, včetně udržování standardních a zavádění nových postupů a efektivních řešení úkolů.
  • Pokračovat ve stávající a dále rozvíjet péči o pacienty.
  • Vytvářet potřebné zdroje, zajišťovat vhodné technické zázemí i příjemné prostředí ve vazbě na kontext společnosti a plnění požadavků zainteresovaných stran.
  • Vytvářet takové motivační prostředí pro zaměstnance, aby vnímali svou sounáležitost ke  klinice.
  • Reagovat na změny, očekávání a potřeby pacientů a dalších partnerů. V souvislosti s tím aplikovat nové technologie a poznatky.
  • Vyžadovat od všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti, aby beze zbytku plnili své povinnosti. Tyto průběžně kontrolovat.
  • Dodržovat platné závazné povinnosti, vztahující se ke společnosti včetně monitorování a vyhodnocování procesů.
  • Informovat veřejnost, zainteresované strany a zaměstnance o politice integrovaného systému a její realizaci.
  • Neustále zvyšovat svou havarijní připravenost a tím snižovat negativní dopady na životní prostředí.
  • Neustále zlepšovat zavedený systém.

V Praze, dne 25.7.2016