Content content nova budova

Kvalita

Kvalita zdravotní péče

Vážení pacienti,

cílem našeho zdravotnického zařízení je zajistit Vám kvalitní zdravotní péči na vysoké odboné úrovni. Rádi bychom, abyste se na naší klinice cítili příjemně, a pokud Vás napadá nějaký podnět ke zlepšení napište nám jej na email kvalita@iscare.cz.

 

Certifikace ISO 9001 a ISO 14001

Klinické centrum ISCARE je certifikováno společností TÜV SÜD Czech a splňuje požadavky norem ISO 9001:2015 (management kvality) a ISO 14001:2015 (environmentální management).

 

Politika integrovaného systému managementu

S platností od 01.08.2016 vedení společnosti ISCARE a.s. vyhlašuje Politiku integrovaného systému managementu* s tím, že bude:

  • Pokračovat v zabezpečování vysoké kvality poskytovaných služeb, včetně udržování standardních a zavádění nových postupů a efektivních řešení úkolů.
  • Pokračovat ve stávající a dále rozvíjet péči o pacienty.
  • Vytvářet potřebné zdroje, zajišťovat vhodné technické zázemí i příjemné prostředí ve vazbě na kontext společnosti a plnění požadavků zainteresovaných stran.
  • Vytvářet takové motivační prostředí pro zaměstnance, aby vnímali svou sounáležitost ke  klinice.
  • Reagovat na změny, očekávání a potřeby pacientů a dalších partnerů. V souvislosti s tím aplikovat nové technologie a poznatky.
  • Vyžadovat od všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti, aby beze zbytku plnili své povinnosti. Tyto průběžně kontrolovat.
  • Dodržovat platné závazné povinnosti, vztahující se ke společnosti včetně monitorování a vyhodnocování procesů.
  • Informovat veřejnost, zainteresované strany a zaměstnance o politice integrovaného systému a její realizaci.
  • Neustále zvyšovat svou havarijní připravenost a tím snižovat negativní dopady na životní prostředí.
  • Neustále zlepšovat zavedený systém.

V Praze, dne 25.7.2016

*Integrovaný systém managementu (IMS) je celostní přístup, který spojuje více aspektů výkonnosti organizace, aby byly splněny požadavky norem obou systémů řízení: ISO 9001 a ISO 14001.